Ystads kulturhistoriska förening

Menu

09

april

18:30

Klostret i Ystad

YF – Ystads kulturhistoriska förening håller årsmöte

Medlemskortet uppvisas i receptionen före inträde. Enklare förtäring serveras och efter mötet berättar Klostrets nya chef, Anna Gullmark, om sig själv och verksamheten på Klostret. Varmt välkomna!

YF – Ystads kulturhistoriska förenings 117:e årsmöte, förslag till dagordning:
1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, för årsmötets protokoll.
4. Godkännande av årsmötets stadgeenliga kallelse.
5. Fastställande av dagordning.
6. Föredragning av verksamhetsberättelse för närmast föregående kalenderår.
7. Föredragning av räkenskaps- och revisionsberättelse för närmast föregående kalenderår.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
9. Val av ordförande för verksamhetsåret.
10. Val av övriga styrelseledamöter.
11. Val av två revisorer jämte revisorssuppleant.
12. Val av valberedning.
13. Fastställande av årsavgift. Förslag oförändrad avgift.
14. Fastställande av arvoden till styrelse. Förslag oförändrat arvode.
15. Fastställande av nya stadgar.
16. Orientering om det kommande verksamhetsåret.
17. Förslag från enskild medlem, vilket inlämnas skriftligen till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.
18. Parentationer.
19. Övriga ärenden.
20. Nya hedersmedlemmar.
21. Medaljutdelning.
22. Avtackningar.
23. Årsmötet avslutas.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2023.
Föreningens firma är YF – Ystads kulturhistoriska förening, 848000-3402.
Styrelse:
Per-Axel Sjöholm – ordförande, Marie Juhlin – 1:a vice ordförande, Anders Ohlsson – 2:a vice ordförande, Anita Svensson – kassör, Kjell Lugnér – finansansvarig, Tina Westergren – t.f. museichef, Håkan Nilsson, Eva-Britt Petersson, Fredrik Nihlén och Eskil Persson.
Indelning i aktivitetsgrupper:
Redaktionsgruppen: Per-Axel Sjöholm, Anita Svensson, Marie Juhlin, Håkan Nilsson och Eskil Persson
Samlingsgruppen: Tina Westergren, Per-Axel Sjöholm och Anders Ohlsson.
Programgruppen: Marie Juhlin, Anders Ohlsson, Anita Svensson, Håkan Nilsson, Tina Westergren och Eva-Britt Petersson.
Stadsgruppen: Per-Axel Sjöholm, Anders Ohlsson, Håkan Nilsson och Eskil Persson.
Kommuniceringsgruppen: Håkan Nilsson, Anita Svensson, Fredrik Nihlén, Tina Westergren och Anders Ohlsson.
Revisorer:
Revisorer har varit Jan-Olof Fridenman och Anders Evander samt Bo Lönnerblad som har varit revisorssuppleant.
Valberedning:
Valberedningen har bestått av Per-Axel Sjöholm och Viveka Paulsson.
Styrelsemöten:
Styrelsen har, förutom årsmötet, hållit 9 möten under året.
Samarbete:
Styrelsen har samarbetat med Ystads kommun, Klostret i Ystad, Ystads Allehanda, Handelsbanken m.fl.
Medlemsantal:
Föreningen hade vid årsskiftet 598 aktiva medlemmar och 230 aktiva familjemedlemmar samt 11 hedersmedlemmar.
Årsavgifter:
Årsavgiften för huvudmedlem har varit 150 kr och för familjemedlem 50 kr.
Årsmötet:
Till ordförande omvaldes Per-Axel Sjöholm.
Årsboken:
YSTADIANA 2023/2024 ”Ystads Allehanda – de första 150 åren.” handlar om dagstidningen Ystads Allehanda som jubilerar och är skriven av Carl Johan Engvall m.fl.
Foldrar:
Föreningen har låtit trycka upp en med vårens och en med höstens program, som har sänts ut till samtliga medlemmar, lämnats till Turistbyrån, Stadsbiblioteket, Konstmuseet, Församlingshemmet Svenska kyrkan, Ystads stadsarkiv och kommunhuset Nya Rådhuset samt lämnats ut till besökare på Klostret.
Programverksamhet:
Föreningen anordnade under året följande aktiviteter:
- Anders Ohlsson guidade i Klostret under rubriken Det världsliga konventet och Eskil Persson berättade om Året var 1936 i Ystad.
- Planchef Nina Begovic berättade om planer för Ystads stadskärna.
- Göran Bergman berättade om sitt liv som frisör.
- Bussutflykt till Glimmingehus och Simrishamn.
- Medlemsdag i YF – Ystads kulturhistoriska förening. Medlemmar berättade sin Ystadshistoria. Johnny Nilsson berättade sin släkthistoria och Kurt Westlund talade om Fredrik Vilhelm Thorsson.
- Kvinnokraft i Ystad. Vandring i Ystad med Håkan Nilsson och Anita Svensson till platser där kraftfulla kvinnor verkat. Två vandringar.
- Miljö och konst i centrala Ystad. Konstvandring i Ystad med Håkan Nilsson och Anita Svensson.
- Kyrkogårdsvandring på Ystads gamla kyrkogård. Fyra vandringar.
- Bussutflykt i västerled till Marsvinsholms kyrka, Svaneholms slott och Stjerneholms borgruin.
- Ingela Bergils berättade om den högst originella fröken Charlotte Berlin.
- Kerstin Engdahl berättade om drottning Filippa.
- Björn Lundquist berättade om ett flyktingöde på hotell Continental i Ystad.
- Ystads Allehanda 150 år, där det berättades om tidningens utveckling och viktiga händelser i tidningens historia.
- Lena Alebo berättade om julfirandet förr, om glädje, rädsla och oro.
Föreningen har en ny hemsida och facebook-grupp.
Besökande:
Antal besökande under året har varit 26.287. Detta innefattar besökare i Klostret och Klosterkyrkan. Klostermuseet har dock varit stängt fram till den 2 juni på grund av att personalen behövs för att förbereda flytten av magasinets samlingar.
Föreningens programverksamhet har varit mycket uppskattat med över 600 besökare.
Kulturmagasinet:
Under året har samlingarna packats ner för kommande flytt och det som inte var inskrivet har digitaliserats i en enklare version. Ett nytt magasin kommer att byggas på Östra Industriområdet med byggstart första kvartalet 2024. Föreningens samlingar i nuvarande magasinet består av ca 55.000 kulturhistoriska och arkeologiska föremål.
Övrigt:
Nya avtal mellan föreningen och Ystads Kommun är på gång. Sedan 1985-07-01 har föreningen ett avtal med Ystads Kommun angående att föreningen får disponera Borgmästarehuset och 1999-09-21 skrevs ett avtal angående musealt samarbete. Enligt överenskommelse ska dessa skrivas om.
Liksom tidigare år vid jul gjorde föreningen en kyrkogårdsvandring i Ystad och smyckade tidigare ordförandes gravar med kransar.
Gåvor och inköp till YF – Ystads kulturhistoriska förening under 2023:
Inga inköp eller mottagande av gåvor har skett då det finns ett insamlingsstopp på grund av kommande flytt.
Tack
Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt stöttat föreningens verksamhet.

Klostrets trappstensgavel.

Klostrets trappstensgavel.