Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Årsmötesprotokoll

Ystads Kulturhistoriska Förening

Protokoll fört vid YF – Ystads Kulturhistoriska Förenings 116:e årsmöte, söndagen den 19 mars 2023 på Klostret i Ystad.

Föreningens firma är 848000-3402 YF – Ystads Kulturhistoriska Förening.

Årsmötet hade samlat ett 40-tal medlemmar. Äldre årsböcker, tröjor och tygkassar fanns framlagda som gåvor tillsammans med dokument till årsmötet. Det bjöds på ostbricka och cider.

1. Mötet öppnas
Ordförande Per-Axel Sjöholm öppnade mötet med att hälsa alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Per-Axel Sjöholm valdes till ordförande för årsmötet och Annika Jönsson valdes till sekreterare.

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, för årsmötets protokoll
Till justeringspersoner för årsmötets protokoll valdes Eva Ulmfeldt och Ronny Nielsen.

4. Godkännande av årsmötets stadgeenliga kallelse
Annons har varit införd i Ystads Allehanda lördagen den 25 februari 2023 samt utlyst på föreningens hemsida och facebook-sida. Årsmötet ansågs därför stadgeenligt utlyst.

5. Fastställande av dagordning
Utdelad dagordning för årsmötet godkändes och fastställdes.

6. Föredragning av verksamhetsberättelse för närmast föregående kalenderår
Ordförande Per-Axel Sjöholm föredrog utdelad förvaltningsberättelse för år 2022. Den godkändes och lades till handlingarna.

7. Föredragning av räkenskaps- och revisionsberättelse för närmast föregående kalenderår
Kassör Anita Svensson föredrog utdelad räkenskapsberättelse för år 2022. Förvaltnings- och räkenskapsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

Revisorerna undrade om föreningens samling är försäkrad och om föreningen fortfarande har som mål att uppnå ett värde på 10 miljoner kronor i fondmedel. Per-Axel Sjöholm meddelade att hela föreningens samling är försäkrad genom Ystads Kommun och att målet på 10 miljoner kvarstår. Därefter läste Anders Evander upp revisionsberättelsen.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
Styrelsen beviljades i enlighet med revisorernas förslag ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Val av ordförande för verksamhetsåret
Per-Axel Sjöholm omvaldes till ordförande för det kommande verksamhetsåret.

10. Val av övriga ledamöter
På förslag av valberedningen beslutades omval av Kjell Lugnér, Marie Juhlin, Anita Svensson, Anders Ohlsson och Håkan Nilsson. Ronny Nielsen och Agneta Norrman har avsagt sig uppdraget och som nyval valdes Eva-Britt Petersson, Fredrik Nihlén och Eskil Persson. Som representerande intendent från Klostret övergår befattningen från Lolita Persson till Tina Westergren. Eva-Britt Petersson och Fredrik Nihlén var på plats och presenterade sig.

11. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter
Till revisorer omvaldes Jan-Olof Fridenman och Anders Evander samt till revisorssuppleant omvaldes Bo Lönnerblad.

12. Val av valberedning
Till valberedningen omvaldes Viveka Paulsson och Per-Axel Sjöholm som nyval, eftersom Staffan Björnberg avsagt sig uppdraget.

13. Fastställande av årsavgiften
Oförändrad medlemsavgift föreslogs och godkändes av årsmötet. Det innebär för huvudmedlem 150 kronor och för familjemedlem 50 kronor.

14. Fastställande av arvoden till styrelse
Oförändrade arvoden till styrelsen föreslogs och godkändes. Det innebär ett arvode på 3.500 kronor per person och år som skall tillfalla ordförande, vice ordförande och kassör. Detta godkändes av årsmötet.

15. Förslag till nya stadgar
Förslag till nya stadgar lästes upp av Per-Axel Sjöholm och godkändes av årsmötet. Slutligt beslut ska tas på ett senare föreningsmöte. Till protokollet lades förslaget som bilaga 1.

16. Orientering om det kommande verksamhetsåret
Ordförande Per-Axel Sjöholm orienterade om kommande års verksamhet.

Årets bok handlar om Ystads Allehanda som har 125-årsjubileum. Boken beräknas komma ut först i oktober. Eventuellt kommer det inte att ges ut en årsbok varje år, då kostnaden är allt för stor i förhållande till intresse. Det får kanske ges ut en mindre skrift mellan de stora produktionerna.

Trädgårdsföreningen Sub Rosa kommer inte att finnas kvar som en speciell grupp med namnet Sub Rosa utan ska ingår i programgruppen som en trädgårdsdel.

Föreningen kommer vidare att utveckla sin verksamhet och satsas på digitala utställningar och försöka hitta en egen lokal då föreningen inte känner sig lika välkommen och delaktig i Klostrets verksamhet som tidigare. Klostret har varit stängt i perioder och ingen vet inte hur Klostret kommer att användas i framtiden.

Anders Ohlsson berättade att en ny bok om Ystads Historia i flera band är planerad då det hänt mycket sedan tidigare band från 1950-talet getts ut. Ett långsiktigt projekt där historiker, arkeologer och etnologer kommer att anlitas.

Eva-Britt Petersson informerade om att en volontärgrupp är på gång där föreningen behöver hjälp vid olika evenemang.

17. Förslag från enskild medlem
Inga sådana förslag hade inkommit.

18. Parentationer
Det hölls en tyst minut för alla medlemmar som gått bort under året som gått.

19. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden fanns.

20. Nya hedersmedlemmar
Inga nya hedersmedlemmar valdes.

21. Medaljutdelning
Medalj av första graden delades ut till Ronny Nielsen för hans betydande insatser i föreningen under tio år. Han fick även diplom och blommor och avtackades då han nu avgår från sitt styrelseuppdrag.

22. Avtackningar
Avgående styrelseledamot Agneta Norrman samt avgående från valberedningen Staffan Björnberg avtackas med blommor.

23. Årsmötet avslutas
Ordförande tackade för förtroendet och för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Efter årsmötet höll Håkan Nilsson föredrag ”Makt, prakt och identitet”, om Skånes Folkdräkter.

Ystad den 19 mars 2023

Per-Axel Sjöholm Annika Jönsson
mötets ordförande mötets sekreterare

Justeras:

Eva Ulmfeldt Ronny Nielsen