Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Stadgar

för Ystads kulturhistoriska förening.

Fastställda den 28 maj 1907, reviderade den 22 maj 1962, 25 september 1983, 21 september 1986, 22 mars 2000, 8 april 2018 och 9 april 2024.

§ 1 Föreningens ändamål

Föreningens firma är: YF – Ystads Kulturhistoriska förening, nedan kallad ”föreningen”.
Föreningens säte skall vara i Ystad kommun och verksamhetens redovisning skall vara per kalenderår.
Föreningen skall verka för att kulturarvet inom kommunen tillvaratas genom kulturhistorisk verksamhet, forskning, dokumentation samt utställnings- och informationsverksamhet. Föreningen ska bevaka de kulturhistoriska intressena i den kommunala planeringen.
Föreningens verksamhet sker i samarbete med Ystads kommun samt med andra föreningar och organisationer. Samarbetet med kommunen sker genom ansvarig nämnd reglerat genom avtal med kommunen.

§ 2 Medlemskap och årsavgift

Den som vill deltaga i eller stödja föreningens verksamhet kan bli medlem. Medlemskapet kan omfatta enskild person och familjemedlem. Anmälan om inträde sker genom inbetalning av årsavgiften till föreningen. Årsavgiften, som berättigar till fri entré till Ystads Klostermuseum och subventionerad entré till föreningens egna arrangemang. Årsavgiften för nästkommande år fastställs på ordinarie årsmöte.

§ 3 Styrelsens sammansättning

Styrelsen utgörs av minst sju ledamöter. Klostrets chef är kommunens representant.
Styrelsen har rätt att till sig adjungera representanter vid behov.
Ordförande och övriga ledamöter väljs på ordinarie årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst tre styrelseledamöter.
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde skall protokollen justeras av mötesordförande samt ytterligare en representant som väljs på mötet. Protokollen skall ha löpande numrering från och med årsmötet 2018. Årsmötesprotokoll och handlingar skall göras offentliga för föreningens medlemmar.

§ 4 Styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och egendom samt samlingar och andra tillgångar samt verkställer beslut som fattats på årsmöte. Styrelsen tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

§ 5 Årsmöte

Föreningens årsmöte ska äga rum före maj månads utgång. Mötet kungörs senast 14 dagar innan genom annonsering i lokaltidningen Ystads Allehanda.

För årsmötet ska gälla följande dagordning:
• mötets öppnande
• val av ordförande och sekreterare för mötet
• val av två justeringsmän, tillika rösträknare
• godkännande av årsmötets stadgeenliga kallelse
• fastställande av dagordning
• föredragning av verksamhetsberättelse
• föredragning av räkenskaps- och revisionsberättelser
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
• val av ordförande
• val av övriga styrelseledamöter
• val av två revisorer och två revisorssuppleanter
• val av valberedning
• fastställande av årsavgift
• fastställande av arvoden
• orientering om det kommande verksamhetsåret
• förslag från enskilda medlemmar inlämnade till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
• övriga ärenden

Styrelsen och/eller revisorerna kan vid behov kalla till extra föreningsmöte enligt samma regler som vid ordinarie årsmöte. Vid extra föreningsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 6 Utmärkelser

Föreningen utdelar minnesmedaljer och diplom vid speciella tillfällen enligt bestämmelser i Ystads kulturhistoriska förenings regler för medaljer.

§ 7 Årsbok

Föreningen kan efter styrelsens beslut ge ut en årsbok. Innehållet ska kopplas till föreningens verksamhet med anknytning till kultur och historia i Ystad kommun.

§ 8 Stadgeändring

Stadgeändring skall antas vid två föreningsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte samt vara förenlig med föreningens syften och eventuella avtal med tredje part.

§ 9 Föreningens upplösning

Beslut om upplösning av föreningen kan endast ske vid ordinarie årsmöte följt av extra föreningsmöte utlyst senast tre månader efter årsmötet. Vid båda tillfällena krävs att minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna röstar för upplösning, för att beslutet skall vinna giltighet. Vid upplösning av föreningen skall samtliga tillhörigheter och tillgångar överlämnas till Ystads kommun. Föreningens samlingar eller delar därav får ej säljas. Eventuella ekonomiska tillgångar skall därför avsättas för vård av samlingarna.